آزمون تشخیص سن رشدی کودک

آزمون تشخیص سن رشدی کودک

Scale of Psychomotor Development of Children


مقیاس رشد روانی- حرکتی کودک

آزمون تشخیص سن رشدی کودک

Scale of Psychomotor Development of Children


مقیاس رشد روانی- حرکتی کودک

 • حداقل 30
  تعداد سؤال‌ها
 • 60 دقیقه
  زمان اجرا
 • 105
  تعداد اجرا
 • حداقل 30
  تعداد سؤال‌ها
 • 60 دقیقه
  زمان اجرا
 • 105
  تعداد اجرا
هدف

ارزیابی سلامت رشدی کودک (تا سی ماهگی) در چهار حوزه کنترل وضعیت بدن، هماهنگی چشمی- حرکتی، زبان گفتاری و شنیداری، اجتماع‌پذیری و تخمین سن رشدی

والدیـن عزیـز، لطفاً در نظر داشته باشید که هـدف از ایـن تمرینـات در آغاز، سـنجش و سـپس افزایش مهارت‌های کـودک اسـت و حتی گاهـی ممکـن اسـت کـودک بـه دلیـل عـدم آشـنایی بـا نـوع تمریـن، نتوانـد پاسـخ موردنظـر را بدهـد؛ اما اصلاً جـای نگرانـی نیسـت، بــا تکــرار تمریــن و در بعضــی مــوارد انجــام پاســخ درســت توســط خــود والدیــن در مقابـل کـودک، می‌توان بـه او آمـوزش داد. مراقـب باشـید تمرینـات را تـا جایـی ادامـه دهیـد کـه کـودک، خسـته و آزرده نشـود؛ بـرای ایـن کار، می‌توان تمرینات را بـا فاصلـه زمانـی انجـام داد.

نکتـه دیگـر اینکـه، واکنش‌های مثبـت و تشویق‌های شـما، بـرای پیشـرفت کـودک بسـیار مهـم اسـت و چهــره خســته و بی‌حوصله شــما می‌تواند کــودک را ســرخورده کنــد.
درنهایت، بــا توجــه بــه نتایــج پژوهش‌ها، مبنــی بــر اینکــه غالبــاً کودکانــی کــه مشـکلات مهارتـی و عاطفـی دارنـد، متعلـق بـه خانواده‌هایی هسـتند کـه در دوران رشــد خــود، پیوندهــای عاطفــی لازم را بــا والدیــن خــود نداشــته و ازنظر ارتبــاط روانــی- عاطفــی بــا پــدر و مادرشــان خاطــرات و تجــارب خوشــایندی نداشته‌اند، امیدواریـم اجـرای مـداوم ایـن تمرینـات بتوانـد تجاربـی خاطره‌انگیز را بـرای والدیـن و فرزنــدان ایجــاد کــرده و پیوندهــای عاطفــی آنــان را در فضایــی آموزشــی تحکیــم بخشــد.

مبلغ آزمون بعد از پاسخ به سؤالات (و قبل از نمایش خروجی آزمون) از شما دریافت خواهد شد. توجه : درصورت تمایل می‌توانید هم‌اکنون نسبت به اشتراک خود در سایت اقدام نمایید (از طریق منوی کاربری - خرید اشتراک). دراینصورت با اجرای همه‌ی آزمون‌های سایت تا پایان اشتراک، از شما مبلغی بابت آن دریافت نخواهد شد.

والدین محترم:

 • تمرینات در اتاقی که فضای مطلوبی برای کودک است، انجام شود.
 • بـرای اجـرا، لازم اسـت کـه دو نفـر حضـور داشـته باشـند. حضـور ِ مـادر یـا مراقـب اصلــی ِ کــودک، الزامــی اســت تــا کــودک احســاس امنیــت کنــد؛ و بهتــر اســت نفــر دوم، پـدر یـا فـرد دیگـری کـه بـرای کـودک آشـنا اسـت، باشـد.
 • در صورت تمایل می‌توانید برای اجـرای آزمـون از کارشناسان آی-روان کمک بگیرید، تـا ارزیابـی بـه شـکل دقیق‌تری صـورت گیـرد.
 • مراقب باشید در میان تمرین، کودک، خسته یا گرسنه نباشد.
 • تمریناتـی کـه بایـد در وضعیـت درازکش انجـام شـود، کـودک حتمـاً روی سـطحی صـاف و نـرم قـرار گیـرد.
 •  تمریناتـی کـه بایـد در حالـت نشسـته انجـام شـود، کـودک حتمـاً روی زانـوی مـادر قـرار گیـرد؛ و بـرای کـودکان بزرگ‌تر، از صندلـی مخصـوص کـودک اسـتفاده شـود.

سال‌های ابتدایی کودکی مهم‌ترین دوران شکوفایی انسان و اساسی‌ترین پایه برای تأمین سلامت در دوره‌های زندگی از لحاظ حرکتی روانی و شخصیتی است.

رشد روانی - حرکتی مجموعه‌ای از مهارت‌های ذهنی و عضلانی است که انتظار می‌رود بر طبق یک برنامه رشدی روزبه‌روز در کودک گسترش یابد. از سوی دیگر مهارت‌های اجتماعی نیز با مهارت‌های روانی-حرکتی ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی داشته و جنبه مهمی از تحول کودک محسوب می‌شوند.

سنجش رشد روانی- حرکتی کودک ابزاری است برای تشخیص زودهنگام هرگونه ناهنجاری و یا عقب‌ماندگی احتمالی رشدی. این ابزار کودک را در فواصل زمانی معین (تا 30 ماهگی) در چهار حوزه کنترل وضعیت بدن، هماهنگی چشمی- حرکتی، زبان گفتاری و شنیداری و اجتماع‌پذیری مورد ارزیابی قرار می‌دهد. آزمون محقق ساخت رشد روانی- حرکتی این امکان را برای والدین فراهم می‌کند تا از رشد طبیعی کودک خود اطمینان حاصل نموده و چنانچه مشکلی در روند سلامت رشدی کودک شناسایی شد، با مداخله به‌موقع از پیامدهای آن جلوگیری کنند.

این آزمون به‌گونه‌ای طراحی‌شده که والدین می‌توانند بدون دریافت کمک تخصصی و تنها با مطالعه دستورالعمل آزمون آن را در هر محیطی اجرا نمایند.

شاخص‌های اندازه‌گیری (مقیاس‌ها)
زمینه‌ها (Labels)


اجرای آزمون لیست آزمون‌ها


مطالب مرتبط
مطالب مرتبط