رابطه مادر- کودک

رابطه مادر- کودک

Mother-Child Relationship Evaluation


ارزیابی رابطه مادر - کودک

رابطه مادر- کودک

Mother-Child Relationship Evaluation


ارزیابی رابطه مادر - کودک

 • 48
  تعداد سؤال‌ها
 • 10 دقیقه
  زمان اجرا
 • 46
  تعداد اجرا
 • 48
  تعداد سؤال‌ها
 • 10 دقیقه
  زمان اجرا
 • 46
  تعداد اجرا
هدف

ارزیابی کیفیت رابطه مادر و کودک

مبلغ آزمون بعد از پاسخ به سؤالات (و قبل از نمایش خروجی آزمون) از شما دریافت خواهد شد. توجه : درصورت تمایل می‌توانید هم‌اکنون نسبت به اشتراک خود در سایت اقدام نمایید (از طریق منوی کاربری - خرید اشتراک). دراینصورت با اجرای همه‌ی آزمون‌های سایت تا پایان اشتراک، از شما مبلغی بابت آن دریافت نخواهد شد.

این مقیاس یک ابزار مناسب برای تحقیق در حوزه‌هایی نظیر ارتباط بین بازخوردهای مادرانه و رفتار فرزندشان، خود ادراکی و بازخوردها، ارتباط بین بازخوردهای مادرانه و درک از خود است (رابرت، 1961). راس (1980) اعتبار این مقیاس را بین 41/0 تا 57/0 و روایی آن را بین 28/0 تا 68/0 گزارش کرده است. در ایران اعتبار مقیاس از طریق آلفای کرونباخ 73/0 و روایی آن برای پذیرش فرزند، حمایت بیش از حد، سهل گیری بیش از حد و طرد فرزند به ترتیب 77/0، 78/0، 71/0 و 72/0 گزارش کرده است (رهبر کرباس دهی و همکاران، 1395). ضمیری (1384). ضریب پایایی هر یک از زیر مقیاس‌ها را بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به صورت زیر گزارش کرده است.

1- پذیرش فرزند 77/0، 2-بیش حمایتگری 72/0، 3- سهل گیری 71/0 و 4-طرد 78/0

مادر گرامی، این پرسشنامه برای تعیین وضعیت رابطه شما با کودکتان تدوین‌شده است. لطفاً برای درک بهتر رابطه با فرزندتان هر عبارت را به‌دقت بخوانید و هر گزینه‌ای که به بهترین شکل، روحیات شما را در مورد فرزندتان توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

کودکی دوران پایه‌گذاری شخصیت انسان است و سلامت جسمانی، عاطفی، اجتماعی و روانی انسان بستگی شدید به چگونگی گذران این دوران دارد. در این دوره ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺨﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ﻧﻘﺶ تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﮐﻮدک در آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ طولانی‌مدت آن ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻮدک ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

پرسشنامه ارزیابی رابطه مادر کودک توسط «رابرت، ام، راس» طراحی‌شده و دارای 48 گویه است که کیفیت ارتباط مادر با کودک را در چهار حوزه «پذیرش فرزند»، «بیش حمایتگری»، «سهل گیری» و «طرد» ارزیابی می‌کند. از طریق این ارزیابی و شناسایی نحوه ارتباط غالب مادر با فرزند خود می‌توان فرایند ارزیابی و بهبود رابطه مادر و کودک را تسهیل نمود.

شاخص‌های اندازه‌گیری (مقیاس‌ها)


اجرای آزمون لیست آزمون‌ها


مطالب مرتبط
مطالب مرتبط